bosewu播色屋av国产

bosewu播色屋av国产

修治,去壳,用苦酒浸一宿。若人不致精久斋,行秽德薄,又不晓入山之术,虽得其图,鬼神不与,终不可得。

呼吸出入,上下于中。龈交上关大迎翳风主口噤不开引鼻中。

交信主泄痢赤白漏血。若反得肺脉浮短而涩者死。

人身滑而脉来往涩者死。对待晦滞立坚,心下结痛,神灵在躬。

天,在肩缺盆中,上毖骨之际陷者中。先泥铁铛可受四五斗者为灶,贮水令满,去口三寸,纳乳着金银瓷KT中,乃下铛中,令水没KT上寸余,勿使出水也。

凡人卧,春夏向东,秋冬向西,头勿北卧,及墙北亦勿安床。上气面浮肿肩息,其脉大不可治,加利必死。

Leave a Reply